Kontakt:

HISYS, spol. s r.o.
Pod Pramenem 1633/3
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 241 091 265
Fax:(+420) 241 091 261
Email: info@Hisys.cz

IČO: 28539966
DIČ: CZ28539966
Kontakty

Interní montáž Carmen USB a video grabberu

.: LOOK - Příklady

PŘÍKLADY POUŽITÍ SYSTÉMU LOOK

  • Kontrola a vyhledávání vozidel v zájmových databázích - pro vyhledávání odcizených, nebo jiných zájmových vozidel v databázi, při pozitivním nálezu je vyhlášen zvukový i obrazový poplach. Tuto funkci využívá Policie ČR, ale stejná funkce může být užitečná i pro další subjekty – pojišťovny, exekutorské úřady, benzínové čerpací stanice, obchodní centra aj, principiálně každého, kdo potřebuje rychle zkontrolovat velké množství vozidel, což je ručně nejen pomalé, ale také namáhavé a s častým výskytem chyb,
  • Automatický záznam provozu vozidel s poplachovým stavem - pro neznámá vozidla v případě uzavřeného pracoviště, nebo vozidla z blacklistu pro otevřená pracoviště. V případě nálezu se vyhlásí zvukový a obrazový poplach a pořídí se fotodokumentace, ale kromě toho se evidují vjezdy a výjezdy vozidel a je tedy možné vyčíslit dobu pobytu vozidla uvnitř areálu, nebo parkoviště. V případě placených parkovišť je informaci o RZ možné uvádět na parkovacím lístku a použít ji pro kontrolu porušování pravidel, také je možné pořídit fotodokumentaci celého vozidla, kdy je možné dané vozidlo velmi jednoduše vyhledat a zjistit, v jakém stavu poškození bylo při příjezdu do parkingu,
  • Evidence provozu železničních vagónů a nákladních kontejnerů - funkce může být s výhodou propojena, takže evidence může zahrnovat komplexní informaci o čase a železničním voze, na kterém kontejner vstoupil do logistického areálu a o čase a RZ kamiónu, na kterém areál opustil,
  • Vjezdový systém s automatickým otevíráním oprávněným vozidlům - systém může obsluhovat všechna vozidla, nebo existovat současně s jinými způsoby přístupu, jen pro vybraná vozidla – např. zaměstnanců jedné společnosti. Evidována mohou být všechna vozidla, nebo jen oprávněná. Může kontrolovat dodržování pravidel - například na omezení parkování více vozidly, drženými stejnou osobou, nebo na maximální dobu parkování, kontrolu dojezdu na finální parkoviště - víceúrovňový přístup. Správa povolení vjezdu může být distribuovaná, víceuživatelská, s pomocí klientského software. Povolení mohou být trvalá i dočasná, s omezením povolených hodin. Systém může kontrolovat a signalizovat provozní stavy, například obsazenost a povolení vjezdu. Ze zaznamenaných dat je možné získávat přehledné informace o provozu, jak sumární, tak i detailní,
  • Rozpoznávání RZ pro systém vstupní kontroly - kupříkladu musí souhlasit rozpoznaná RZ vozidla a návěsu s údaji, získanými přečtením RFID karty, kterou musí řidič přiložit na čtečku a RZ musí být zároveň oprávněná pro tento vjezd v databázi přístupového systému. Po aktivaci logického vstupu je v případě splnění všech podmínek sepnut logický výstup, který umožňuje vjezd do areálu nebo výjezd z areálu. Průběh kontroly je indikován barevně a zvukově. O provozu je pořizována fotodokumentace s pomocí přehledových kamer, která se ukládá na centrální úložiště.
  • Systém pro sledování provozu v okolí vozidla, nebo skupiny vozidel, s automatickou detekcí podezřelého chování okolních vozidel s návrhem přidání vozidla do blacklistu a whitelistu,
  • Rozpoznávání RZ pro vozidlová měřící zařízení - například váhy, snímače podvozků, měřiče radioaktivity, nebezpečných a ilegálních látek, rentgeny apod., kdy je potřeba mít údaj z měřiče doplněn informací o RZ vozidla. Tato funkce obzvlášť důležitá u diferenciálních měřičů, které porovnávají předchozí situaci stejného vozidla se současnou, 
  • Měření dojezdových časů / úsekové měření rychlosti je indikátor, který je možné s výhodou použít v telematických systémech, na rozdíl od měření frekvence průjezdů tento přístup poskytuje ucelenější výsledky, dovolující provádět komplexní analýzu provozu na pozemních komunikacích a modelovat v reálném čase optimální řízení provozu,
  • Více funkcí může být kombinováno v rámci jedné funkcionality systému.